بازگشت
جدول اکران فیلم های سینمای هنر و تجربه
cover-rahnama-roo-azar-1395

راهنمای نمایش فیلم “سینمای هنر و تجربه”

 

%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%da%a9%d8%aa

سینما نیمکت

%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c

یک روز طولانی

%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86

انتهای زمین

%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87

خاطرات اسب سیاه

%da%af%d8%a7%d9%88-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c

گاو زخمی

%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%db%8c

وارونگی

%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%85%db%8c

فصل باران های موسمی

%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9

رم، شهر بی دفاع

%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c

جاودانگی

%d9%86%d9%81%d8%b3

نفس

%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7

تمرین برای اجرا

%d9%82%d8%a8%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%86

قبیله من

%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%87%d8%a7

سرزمین رها

%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86

پسر و جهان

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87

فروشنده

%d9%85%d8%a7%d8%aa

مات

%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%85%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%af

اینجا کسی نمی میرد

%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c

نوراستنی

%da%86%d8%a7%d9%84%d9%87

چاله

%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c

لانتوری

%da%af%d8%b4%d8%b1

گِشِر

%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1

ایستاده در غبار

%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%84%d8%ae

خواب تلخ

%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%db%8c

احتمال باران اسیدی

%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2

پرویز

%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%81%db%8c%d9%87

مستند “فیه ما فیه”

%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1

مستند “آقای نخست وزیر”

%d8%ae%d9%88%d9%86%d9%87

مستند “خونه”

%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c

مستندهای “ناصر تقوایی”

%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%86%d9%88

مستند “موج نو”

%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%db%8c

مستند “ثانیه های سربی”

%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86

مستند “نویسنده بودن”

%d9%85%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d8%b1

مستند “مینور/ ماژور”

%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7

فیلم های کوتاه امیر توده روستا

%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2

فیلم های کوتاه روز