تهران:خیابان ولی‌عصر-نرسیده به توانیر-نبش کوچه احتشام-شماره ۲۴۵۴

تلفن : ۸۸۶۷۳۲۸۰/۸۸۶۷۳۲۸۱/۸۸۶۷۳۲۸۲

کد پستی ۱۴۳۴۸-۴۳۶۳۱

صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۱۴۱۵

ایمیل: info@aecinema.ir