تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴

تلفن : ۸۸۶۷۳۲۸۰/۸۸۶۷۳۲۸۱/۸۸۶۷۳۲۸۲

کد پستی ۱۴۳۴۸-۴۳۶۳۱

صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۱۴۱۵

ایمیل: info@aecinema.ir