مدیر سینما آزادی گفت :استقبال از فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری در روز اول اکران آن ،بسیار خوب بوده واین استقبال خوب باعث تعجب ما شده است .
سعیدی پور مدیر سینما آزادی گفت :روز گذشته وقتی سایت رزرو اینترنتی باز شد در عرض ۲-۳ساعت تمامی بلیطهای فیلم ماهی وگربه به فروش رفت وما مجبوریم که از فردا زودتر سایت راباز کنیم
او اضافه کرد :استقبال از ماهی وگربه به گونه ای بود که در ساعات اولیه از نظر رزرو اینترنتی ،بالاترین رزرو را داشت و از همه فیلمها بیشتر بود .حتی در چند ساعت اولیه ،از نظر فروش هم دومین فیلم پرفروش سینما آزادی شد.
سعیدی پور تاکید کرد :با توجه به اینکه فیلمهای گروه هنر وتجربه درچهارسالن دیگر اکران می شوند فکر نمی کنم تماشاگران برای دیدن این فیلم به مشکل بخورند.