نظام الدین کیایی از “شش قرن و شش سال” نوشته است:
این هنرمند مجتبى میرتهماسب در سینماى مستند و با فرهنگ، نامى بزرگ سرشناس، پر تلاش و با شرفى است و در جهان سینما قابل احترام و یک غرور ملى.
من عمو نظام شما، هرگز دیدن هیچ فیلم فاخر سازی را به دوستانم توصیه نکرده ام
اما این فیلم، قلب و عشق و درون ساز که حاصل شش سال ساخت و تولید و تحقیق است را پیشنهاد و خواهش میکنم دوستان پر مهر و هنر دوستم که میدانم ، ارق ملى و عشق به فرهنگ و هنر و موسیقى زیبا و ناب دارند از دست ندهند.
عمو نظام شما