برای دومین بار ماهی و گربه را دیدم. البته نمایش فیلم نیم ساعت با تاخیر شروع شد. در سینما فاروس پردیس کورش ساعت یازده و نیم شب به جای ساعت یازده. باز هم از تماشای این فیلم جسورانه و یگانه لذت بردم. بنظرم به خاطر ساختار لایه لایه ی فیلم این اثر را باید برای دو یا چند یار دید. آن پیش درآمد ژورنالیستی که تلاش میکند فضای رعب و وحشت به فیلم بدهد بالکل یادم رفته بود. دیدم انگار تمام رویدادها چنین اند. هربار که برگردی و از نگاه دیگری به آنها بنگری سویه ی تازه تری پیدا می کنند.
فیلم چه بازیهای ناب و درخشانی دارد. خصوصا جوانترها چقدر دلنشین و باورکردنی و خودشان هستند. همه چیز عین یک مینیاتور سینمایی ظریف و دقیق.
اینبار بیشتر رشک بردم به فیلم.