نشریه سینمایی همشهری ۲۴ در یادداشتی به ستایش از بازی حمید فرخ نژاد در فیلم پوسته پرداخته و نوشته است : در پوسته او سراپا تکنیک است . یک تکنیسین طرفدار رئالیسم .
این نویسنده در مطلب خود نوشته است : فرخ نژاد در فیلم پوسته یک اعدامی است که انگار آرزوهایش را به یاد می آورد .
بازی در فیلمهایی شبیه پوسته ،که انگار آبستره هستند ،سخت است .جهان دراین فیلمها متفاوت است با تصورات همیشگی تماشاگران وبازیگربیشتر ابزاری است در فضای فیلم ،یک شی که باید خودش را جابیاندازد .درواقع این مهمترین ماموریتش است .حمید فرخ نژاد بیشتر در جلد شخصیت می رود ،شخصیتی که بیشتر از کلام، حضورش مهم است . حضوری که باید تصور ایجاد کند . چون محرومیم از ارتباط دیالوگی با فیلم ،فرخ نژاد سعی می کند این تصور را بسازد ،تصور آزاد شدن ،تصور رهایی،تصور زندگی دوباره وفیلم با تمرکز بر اوست که معنا می یابد . اینجا نگاه او ،حرکاتش ،راه رفتنش و البته گریمش کمک کرده تا شخصیت ساخته شود .بازی او نوعی ریتم هم به فیلم وارد کرده و آن فضای ساکت و آرام را با حرکات سریع و نوع خیره شدنش تقطیع کرده .این یک بازی کاملا تکنیکی است ،خلاف دیگر بازی های فرخ نژاد که به هر حال احساس هم در آن نقشی دارد. در پوسته او سراپا تکنیک است . یک تکنیسین طرفدار رئالیسم .