پرویز نوری در بند سوم یادداشت هفتگی اش در بانی فیلم به تشکیل گروه هنر و تجربه اشاره کرده است
هر دم از این سینما خبری می رسد… دقیقاً راه اندازی «هنر و تجربه» است. سابق بر این فیلم های ظاهراً هنری و بی مشتری را با اسم دیگری چند صباحی در چند سینمای مهجور نشان می دادند و بعد یکمرتبه قضیه منتفی شد چون مردم نرفتند ببینند. حالا مجدداً قافله این بار با عنوانی دیگر به راه افتاده که خدا می داند چه مدت دوام بیاورد. یک چیز یادمان باشد هیچ کس پول نمی دهد برود یک فیلم غیر تفریحی و نامفهوم با موضوع هنر و فلسفه تماشا کند در جایی که «شهر موش ها» و «آتش بس» روی پرده هاست (!)