خسرو سینایی : «اگر چه دیدن مستند ” خاطراتی برای تمام فصول “خیلی غمگین کننده بود، ولی باید بگویم از دیدن امید در این فیلم بسیار خوشحال شدم. وقتی جنگی شروع می شود، هر دو طرف امید دارند که در این جنگ برنده شوند، با گذشت زمان وقتی جنگ ادامه پیدا می کند، هر دو طرف با یکدیگر فکر می کنند که آیا پیروز می شویم و یا خیر؟ و هنگامی که جنگ به پایان می رسد، دو طرف می فهمند که در این جنگ بازنده هستند. این مستند بدون هیچ شعاری، واقعیت را به تصویر می کشد، افرادی که زندگی آنها به تباهی و نابودی کشیده شد، اما فقط تعدادی از آنها درمان و به زندگی بازگشتند».

«امروز باید بدون هیچ شعاری گفت ما ملتی هستیم که دوران جنگ را پشت سر گذاشتیم و اکنون در ثروت و رفاه زندگی می کنیم و باید همواره به این موضوع آگاه باشیم که که همواره یک نفر در آب دارد دست و پا می زند؛ آن یک نفر که می تواند فقر و گرسنگی در آفریقا باشد، و یا جنگ در عراق و افغانستان و … دارد غرق می شود. یادمان باشد که فکر یکدیگر باشیم و همدیگر را فراموش نکنیم تا انسان از دست نرود».

**این اظهارات براساس سخنرانی سال گذشته آقای سینایی در خانه هنرمندان پس از نمایش مستند “خاطراتی برای تمام فصول ” تنظیم شده است.