گشایش فرهنگی در پرتو آزادی رخ می‌دهد. حقیقت آن است که تاکنون ناکارآمدی هرگونه ایجاد محدودیت، بر همه روشن شده است. نظارت بی‌حد و اندازه در مسأله پروانه ساخت یا نمایش فیلم، در عصری که شبکه‌های اجتماعی غوغا می‌کنند، نتایج زیانباری در پی خواهد داشت زیرا هیچ گاه یک فیلم، کلیت ارزش‌های اجتماعی را از بین نخواهد برد. اما فراموش نکنیم که هیچ فیلمی نیز برای همیشه در گنجه باقی نخواهد ماند. اما در این میان، سینمای مستقل اجتماعی که قرار است با سرک کشیدن به زوایای پنهان زندگی، حرف‌های تلخ و ناگواری را بیان کند تا به اصلاح جامعه کمک کند، دیدگاه‌های هشیارانه و صادقانه‌ای را مطرح می‌سازد که در صورت تجربی بودن، روش‌های جدیدی را هم جست‌و‌جو می‌کند. سینما، سپهر متنوع و رنگارنگی است که خاستگاه‌های مختلف در آن حق بیان دارند و ایجاد سختگیری، واقعیتی از پیش شکست خورده است.
منبع: