هنر و تجربه : شرایط ارائه‌ فیلمنامه برای شورای حمایت از فیلم‌های اول سینمایی، از سوی بنیاد سینمایی فارابی اعلام شد.

 کارگردان‌های فیلم اول که صلاحیت فیلم‌سازی خود را از اداره کل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی دریافت کرده‏ اند برای کسب حمایت می توانند به بنیاد سینمایی فارابی مراجعه کنند.

کارگردان های متقاضی دریافت حمایت از سوی بنیاد سینمایی فارابی می توانند به سایت بنیاد سینمایی فارابی مراجعه و فرم درخواست را پر کنند.

یکی از شروط کسب حمایت از سوی بنیاد سینمایی فارابی این است که یک تهیه کننده حقیقی باید پروانه ساخت از معاونت ارزشیابی و نظارت دریافت کرده باشد، هم‌چنین تهیه‌کنندگان یا کارگردانان در هر فصل، فقط مجاز به ارائه یک درخواست حمایت هستند.

برچسب‌ها: