هنر و تجربه: پردیس سینمایی چارسو که سینماهای تازه تاسیس در مرکز شهر تهران است به جمع سینماهای نمایش‌دهنده گروه هنر و تجربه پیوست.

به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه، این پردیس سینمایی قرار است در یکی از سالن‌های خود به نمایش فیلم‌های هنر وتجربه در سانس فوق‌العاده بپردازد. پیش از این پردیس سینمایی ملت و پردیس سینمایی آزادی به نمایش فیلم‌های گروه هنر و تجربه در سانس فوق‌العاده اقدام کرده بودند.

پردیس سینمایی چارسو در مجتمعی تجاری به همین نام در تقاطع خیابان‌های حافظ جنوبی و جمهوری قرار دارد و به تازگی به جرگه سینماهای پایتخت پیوسته است.