هنر و تجربه: جشنواره‌ها همواره از بهترین محل‌ها برای کشف استعدادهای فیلم‌سازی هستند. تعدادی از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم مستقل، که در نیمه اول ۲۰۱۶ برگزار می‌شوند، آخرین فراخوان و مهلت پذیرش آثار خود را اعلام کرده‌اند. جشنواره فیلم ساندنس و جنوب از جنوب غربی هم که سرآمد جشنواره‌های فیلم‌های مستقل هستند، از هم اکنون آثار رسیده را مورد بازبینی قرار می‌دهند.

در زیر تاریخ موعد دریافت آثار جشنواره‌ها به تفکیک آمده است.

جشنواره فیلم پالم اسپرینگز: ۲۵ سپتامبر  ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱ تا ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم ساندنس: فیلم کوتاه: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵ فیلم بلند: ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۱ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶ )

 جشنواره فیلم اسلم دنس: ۸ اکتبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۲ تا ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم سانتا باربارا: ۶ نوامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۳ تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم جنوب از جنوب غربی: ۳ نوامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱۱ تا ۱۹ مارس ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم سینه کوئست: ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۳ فوریه تا ۶ مارس ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم ترایبکا: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱۵ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۶)

جشنواره فیلم سیاتل: ۴ ژانویه ۲۰۱۶ (زمان برگزاری: ۱۹ می تا ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶ )