هنر و تجربه: بخش هنر و تجربه که نخستین بار در جشنواره سی و سوم فیلم فجر به بخش‌های جشنواره افزوده شد، در جشنواره سی وچهارم فیلم فجرنیزحضور دارد. طبق فراخوان سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر فیلم‍‌های متقاضی این بخش،تابع مقررات گروه هنر و تجربه هستند.

با اعلام فراخوان سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر، بخش‌های مختلف این جشنواره و ضوابطی که برای شرکت در آن الزامی است هم منتشر شد. در این فراخوان درباره بخش هنر و تجربه آمده است:« این بخش با هدف ایجاد فضایی مناسب برای حمایت از فیلم‌های هنری و تجربی برگزار می‌شود و هیات داوران ۲ اثر را از میان آثار پذیرفته شده مورد تقدیر قرار خواهد داد.» بخش مقررات عمومی فراخوان جشنواره نیز به نحوه شرکت فیلم‌ها در بخش‌های مختلف جشنواره اشاره دارد در آن قید شده است فیلم‍‌های متقاضی این بخش،تابع مقررات گروه هنر و تجربه هستند.که بر این اساس فیلم‌های سینمایی دارای پروانه ساخت ویدئویی هم می‌توانند متقاضی شرکت در بخش هنر و تجربه باشند.

در مقدمه این فراخوان محمد حیدری دبیر جشنواره سی و چهارم، نکاتی را یادآور شده‌است که بند چهارم آن اشاره به بخش هنر و تجربه دارد: «بخش هنر و تجربه به عنوان گروهی مستقل، پذیرش موج مثبتی است که در سینمای ایران پدید آمده. شمار فراوانی از فیلم‌ها هر سال تولید می‌شوند که شایسته نام هنر و تجربه است و جشنواره فیلم فجر نمی‌تواند به واقعیت‌های این بخش بی‌اعتنا باشد.»

او هم چنین در گفت‌وگویی حضور پررنگ جوانان در عرصه‌های مختلف سینما را نخستین و مهمترین فاکتور در ایجاد تغییرات در فراخوان می‌داند و درباره تغییرات بخش هنر و تجربه تاکید می‌کند:«تغییرات در بخش هنر و تجربه هم به همین منوال بود. جلسات کارشناسی متعدد گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که به منظور حمایت از این بخش هیات داوران ۲ اثر را از میان آثار پذیرفته شده مورد تقدیر قرار دهند. با این اوصاف هر تغییر و یا حذفی را با نگاه ایجاد بهترین جایگزین انجام داده‌ایم و مدام سئوال می‌کردیم که اگر بخشی حذف شود چه پیشنهاد بهتری را روی میز قرار می دهیم.»