هنر و تجربه: گروه سینمایی هنر و تجربه گزارشی از فیلم‌های متقاضی اکران در این گروه سینمایی طی یک‌سال اول فعالیتش منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه، براساس جدولی که این گروه سینمایی منتشر کرده است از مجموع ۲۱۷ فیلم سینمایی ایرانی ارائه شده به این گروه، ۱۱۲ فیلم سینمایی ایرانی امکان نمایش داشته‌اند و ۱۰۵ فیلم سینمایی ایرانی امکان نمایش پیدا نکرده‌اند. در طول سال گذشته ۳۸ فیلم سینمایی ایرانی اکران شده که ۳۳ فیلم اکران اول و ۵ فیلم اکران مجدد بوده‌اند. ده فیلم سینمایی خارجی هم دراین گروه اکران شده است.

درمیان مستندهای ایرانی نیز ۱۵۸ مستند ایرانی ارائه شده‌است که ۸۶ مستند ایرانی امکان نمایش داشته‌اند و ۷۲ مستند ایرانی امکان نمایش نداشته‌اند.در طول سال گذشته هم‌چنین ۲۹ مستند در گروه هنروتجربه اکران شده که ۲۶ فیلم آن ایرانی بوده و سه فیلم مستند آن خارجی بوده‌است. از میان مستندهای ایرانی ۱۷مستند اکران اول و ۹ مستند اکران مجدد بوده‌اند.

بر اساس این آمار از مجموع ۳۰۲ فیلم کوتاه ایرانی ارائه شده در گروه هنر و تجربه،۱۴۱ فیلم امکان نمایش داشته‌اند و ۱۶۱فیلم کوتاه ایرانی امکان نمایش نداشته‌اند. در طول یک‌سال اخیر ۴۹ فیلم کوتاه ایرانی اکران شده که ۴۳ فیلم اکران اول و ۶ فیلم اکران مجدد بوده‌اند.

در میان فیلم‌های انیمیشن ایرانی نیز ۱۹ انیمیشن ایرانی متقاضی اکران در گروه هنر و تجربه بوده‌اند که تنها ۸ فیلم انیمیشن ایرانی امکان نمایش در این گروه را داشته‌اند و ۱۱ فیلم انیمیشن ایرانی امکان اکران را دراین گروه نداشته‌اند. در طول یک‌سال اخیر تنها ۴ فیلم انیمیشن در این گروه اکران شده‌اند.

در مجموع ۶۹۶ فیلم ایرانی  متقاضی اکران در گروه هنر و تجربه بوده‌اند که ۳۴۷ فیلم ایرانی امکان نمایش داشته‌اند و ۳۴۹ فیلم ایرانی امکان نمایش نداشته‌اند. همچنین درمجموع ۱۳۰ فیلم در گروه هنر و تجربه اکران شده که ۱۱۷ فیلم ایرانی و ۱۳ فیلم خارجی بوده‌اند .۹۷ فیلم ایرانی اکران اول بوده‌اند و ۲۰ فیلم اکران مجدد. در میان ۱۳فیلم اکران شده خارجی شش فیلم اکران اول  بوده‌اند و ۷ فیلم اکران مجدد.

مرور جدول زیر به بررسی آمارهای بالا کمک می‌کند:

Print