هنرونجربه:آیین دیدار مستند «رییس الوزرا » به کارگردانی سید محمدرضا هاشمیان شب دوشنبه شش آذر در موزه سینما برگزار شد.

عکس: یاسمن ظهور طلب