هنروتجربهانتخابات شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران برگزار و اعضای آن انتخاب شدند.

اولین جلسه دوره چهاردهم شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران دوشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۹۶ با حضور هشت عضو اصلی،دو  عضو علی البدل ودو  بازرس در دفتر کانون تشکیل شد و پس از بحث و گفت‌وگو بین اعضا، انتخابات شورای مرکزی برگزار شد.

محسن امیر یوسفی به عنوان رییس شورای مرکزی، پوران درخشنده به عنوان نایب رییس، محمدرضا عرب به عنوان سخنگو، خسرو معصومی به عنوان خزانه دار و احمد امینی به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.