هنروتجربه:آیین دیدار «آخرین کسی که آقای کاف_الف را دید »با حضور علی دلگشا ، بایرام فضلی،  بهزاد خداویسی و سایر عوامل فیلم برگزار شد.

عکس : یاسمن ظهورطلب