هنروتجربه:اعضای کمیته انضباطی کارگروه اکران سینمای ایران با انتخاب شورای عالی اکران و با حکم رئیس سازمان سینمایی منصوب شدند.

در آخرین جلسه شورای‌عالی اکران رضا سعیدی‌پور و حبیب اسماعیلی به عنوان اعضای کمیته انضباطی انتخاب شدند. پیش از این سیدضیا هاشمی نیز به عنوان عضو و دبیر این کمیته معرفی شده بود.

در ماده ۱۳ فصل سوم نظام نامه اکران سینمای ایران آمده است:«با توجه به اهمیت اجرای دقیق قرارداد، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی کارگروه اکران، کمیته انضباطی کارگروه اکران که اعضای آن توسط شورای‌عالی اکران پیشنهاد و با حکم ریاست سازمان سینمایی منصوب می‌شوند، تشکیل می‌شود.»