هنروتجربه:تغییر و تحول ساختار سازمان سینمایی نگرانی‌هایی را برای کارشناسان و سینماگران به‌ویژه در ارتباط با نحوه فعالیت انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای تجربی به وجود آورده‌است.حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی در همین زمینه توئیتی را منتشر و از تاثیرات مثبت این تحول نوشته‌است.

حسین انتظامی با انتشار یک توئیت از تاثیرات مثبت تحول ساختار سازمان سینمایی بر بودجه اختصاصی به فیلم‌سازان جوان خبر داده‌است:«در تحول ساختار سازمان سینمایی، انجمن سینمای جوانان ایران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ضمن تثبیت، قدر بیشتری خواهند دید. بودجه حمایتی فیلم‌های کوتاه، مستند و انیمیشنی که فیلم‌سازان جوان می‌سازند رشد چشمگیر می‌یابد. در تجدید ساختار و ضابطه‌نویسی به همفکری فعالان صنف نیاز داریم