هنروتجربه:پیش نویس شیوه‌نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به بند۲۱ ماده۲، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، در راستای سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی و ارتقاء کمی و کیفی رویدادهای سینمایی، پیش نویس شیوه نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی منتشر شد.

این شیوه نامه که در شورای جشنواره های سازمان سینمایی آماده شده و به تایید رئیس سازمان رسیده ، در دو بخش صدور مجوز و نظارت و ضوابط حمایت از جشنواره ها تنظیم شده است.

شیوه نامه صدور مجوز برگزاری ،نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی