هنروتجربه:حمایت از تبلیغات فیلم‌های اکران‌شده تا شهریورماه در دهمین جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما، مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، در این جلسه که با حضور حسین انتظامی  رئیس سازمان سینمایی  برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات گذشته مقرر شد فیلم‌هایی که تا قبل از آغاز ماه محرم اکران می‌شوند با تشخیص شورای صنفی نمایش مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان کمک‌هزینه تبلیغات دریافت کنند.

همچنین در این جلسه که اعضای شورای صنفی نمایش نیز حضور داشتند بر تعیین سازوکاری مشخص و مدون برای آکران آنلاین فیلم‌ها و بازنگری در شیوه‌های حمایتی از آثار عرضه‌شده در سامانه‌های وی‌اودی تاکید شد.