هنروتجربه: فیلم «پرو» به کارگردانی بهزاد تعلبندی این روزها در سینماهای هنروتجربه در حال اکران است. سهیلا گلستانی بازیگر و کارگردان بعد از تماشای این فیلم یادداشتی نوشته است که می‌خوانید:

«قرارداد ضمنی فیلم «پرو»، تصویر آدم‌هایی است دربند زندانی که مدام تن رنجورشان را بر میله‌های نامرئی آن می‌کوبند. تماشای این روایت، تماشاگرانی می‌طلبد که تار و پود سه قصه را بکاوند. هرچند داستان رضا می‌توانست به تمامی، محور مرکزی فیلم باشد. پسری مذهبی که در موقعیت آشنا و بسیار دیده شده پیش از این، بر سر دوراهی باور و کشف مانده، اما«پرو»، ترس‌های رضا را با پاسخی تکراری بهبود نمی‌دهد. رضا می‌طلبد، اما جسارت جنگیدن ندارد و همین تضاد، میل به دیدنش را افزون می‌کند. او همان قدر با جهان مردسالارانه پیرامونش بیگانه است که زنان سرگشته فیلم.

«پرو» فیلمی درباره رضا است و حضور دو شخصیت دیگر فیلم (با وجود بازی روان و به اندازه) متعلق به ترکیب دیگری است. حتی آنچه در اسم دوم فیلم (هر لباس داستانی دارد) جستجو می‌گردد، وصله نه چندان جور و پررنگی است که شاید اگر جداگانه روایت می‌شدند، بیشتر به چشم می آمدند.

قضاوت درمورد فیلم‌هایی که با اندک بضاعت مالی و متکی بر همراهی گروه ساخته می‌شوند، بسیار دشوار و پر اشکال خواهد بود، اما در کنار امکان‌های بسیاری که در کارگردانی کمتر به چشم می‌خورد و افسوس بزرگ از عدم هم‌توانی فیلم برداری با موقعیت‌ها، دیالوگ‌نویسی پیش رونده و پویای فیلم، ماهرانه تماشاگر را میان جنگ اضطراب و سودای وسوسه می‌کشاند.

«پرو»، پیش از آنکه داستان لباس‌ها باشد، داستان ستیز  با درون رنجور و رهایی ناپذیر است. داستان چنگ اندازی امیدوارانه به پیرامونی که خود، خاستگاه ناامیدی است».

منبع ایسنا