هنروتجربه: فیلم کوتاه مرضیه ریاحی از دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم SiciliAmbiente ایتالیا جایزه گرفت.

جشنواره جهانی فیلم SiciliAmbiente ایتالیا که با تمرکز بر موضوعاتی اجتماعی و انسانی همچون محیط زیست، توسعه پایدار، حقوق بشر و… برگزار شد،  به سینمای ایران یک جایزه داد. در این دوره جشنواره، جایزه دوم بخش فیلم کوتاه جشنواره به «کلاس رانندگی» به کارگردانی مرضیه ریاحی اهدا کرد.