هنروتجربه:احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران معتقد است کیارستمی انسانی صاحب نظر بود و با تماشای آثاری که از خود به جای گذاشت می‌توان زندگی را به گونه دیگری به نظاره نشست.

احمد مسجد جامعی،درباره مستند «کیارستمی و عصای گمشده»به ایرنا گفت: «این فیلم نگاه کلی و متفاوت کیارستمی به آموزش را نشان می‌داد. اما از دل این نگاه می‌توان به نکات بسیاری از جمله قائل بودن به تفاوت نگاه در زندگی رسید که این تفاوت نگاه‌های مختلف،حوزه‌هایی چون تحصیل، پژوهش و یا حتی شهرسازی را شامل می‌شد».

او ادامه داد: «به اعتقاد من این فیلم توانست نوع دیگری از دیدگاه او به زندگی را به مخاطب نشان دهد و با دیدن این فیلم بیش از همیشه افسوس از دست دادن فیلم‌سازی چون کیارستمی را خوردم. به اعتقاد من همه سینماگران جای خود را در سینما دارند اما کیارستمی انسانی صاحب نظر بود و با تماشای آثاری که از خود به جای گذاشت می‌توان زندگی را به گونه دیگری به نظاره نشست».

مسجد جامعی در پایان تاکید کرد: «فیلم «کیارستمی و عصای گمشده» اثر خوب و دیدنی بود که می‌توان‌ نکات بسیاری را از نوع دیدگاه کیارستمی به مقوله آموزش، یاد گرفت».