هنروتجربه: منوچهر شاهسواری برای بار سوم به عنوان مدیرعامل خانه سینما انتخاب شد.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی خانه سینما، با حکم رییس هیات مدیره خانه سینما، منوچهر شاهسواری به عنوان مدیرعامل خانه سینما انتخاب شد.

متن حکم منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما به شرح ذیل است:

جناب آقای منوچهر شاهسواری

نظر به دانش سینمایی، سوابق ارزنده و تجربیات قابل تحسین شما در مدیریت امور صنفی و باستناد مصوبه هیات مدیره خانه سینما و بموجب این حکم، جنابعالی را بعنوان مدیر عامل  جامعه اصناف سینمایی منصوب می نمایم.

ابراز امیدواری می شود مانند گذشته، در سامان بخشی به امور رفاهی سینماگران و همچنین ارتقای جایگاه اجتماعی خانه سینما در سیاست های فرهنگی کشور، موفق و موید باشید.

محمدعلی نجفی رئیس هیات مدیره خانه سینما»