هنروتجربه: مارتین اسکورسیزی در یادداشتی که برای گرامیداشت فدریکو فلینی در مجله هارپر منتشر کرده از غلبه تجارت بر هنر در صنعت سینما نوشته و تاکید کرده است افرادی که درباره سینما و تاریخش می‌دانند باید عشق و دانش سینمایی را با دیگران به اشتراک بگذارند و گسترش دهند.

مارتین اسکورسیزی در مقاله‌ای بلند که در مجله هارپر منتشر کرده، از مقام بی‌بدیل فدریکو فلینی در صنعت سینما  نوشته: « تا ۱۵ سال پیش اصطلاح محتوا وقتی به گوش می‌خورد که بحثی جدی در مورد سینما مطرح می‌شد و آن را در برابر فرم قرار می‌دادند. پس از آن به‌تدریج این اصطلاح از سوی افرادی به کار گرفته شد که وارد کمپانی‌های رسانه‌ای شدند و بیشترشان هم چیزی از تاریخ فرم هنر نمی‌دانستند و در پی دانستن آن هم نبودند».

اسکورسیزی  دریادداشت جدید خود با عنوان «استاد»درباره فلینی و فیلم «زندگی شیرین» او نوشته است:«فلینی توانسته بود اضطراب دوره هسته‌ای را بیان کند. این حس که دیگر هیچ چیز مهم نیست، زیرا همه چیز و هر لحظه می‌تواند نابود شود. ما این ترس را حس کردیم و همراه با آن هیجان عشق فلینی به هنر سینما را هم درک کردیم و به دنبال آن عشق او به زندگی را».

اسکورسیزی خواستار احیای مجدد هنرسینما شد  چرا که اعتقاد دارد صنعت کنونی سینما، میزبان خوبی برای هنر نیست و بیشتر تبدیل به تجارت گسترده سرگرمی بصری است، : «همه چیز تغییر کرده،سینما و اهمیت آن در فرهنگ نیز دستخوش این تغییرات بوده است و جای تعجب نیست که هنرمندانی مانند ژان‌لوک گدار، برگمان، کوبریک و فلینی که زمانی مانند خدایان بر این هنر بزرگ ما حکمرانی می‌کردند، با گذشت زمان در سایه‌ها گم شدند. امروز نمی‌توانیم برای محافظت از سینما تنها به کسب‌وکار آن اکتفا کنیم . باید افرادی از بین ما که به سینما و تاریخش آشنا هستند، عشق و دانش سینمایی را با دیگران به اشتراک بگذارند».