هنروتجربه: فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلم‌خانه ملی ایران منتشر شد.

به گزارش سایت هنروتجربه، فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلم‌خانه ملی ایران منتشر شد و این فهرست شامل ۱۹۱۳ فیلم سینمایی ایرانی موجود در فیلم‌خانه ملی ایران از سال ۱۳۵۹ تا۱۳۹۹ است.

تعداد ۱۹۱۳ فیلم ایرانی به تفکیک نام فیلم، نام کارگردان، سال تهیه و قالب است که جهت اطلاع عموم منتشر شد.

فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلم‌خانه ملی ایران(۱۳۵۹-۱۳۹۹)