هنروتجربه:  جایره اصلی انجمن فیلم برداران آمریکا (ASC) در سال  ۲۰۲۱ به اریک مِسراشمیت برای فیلم برداری «منک» تعلق گرفت.

«تاج» در بخش سریال یک ساعته، «مندالورین» در بخش سریال نیم ساعته، «صیادان ترافل» در بخش مستند، «دوتای ما» در بخش اسپاتلایت و «گامبی وزیر» در بخش سریال کوتاه دیگر برندگان این جوایز بودند.

در این مراسم همچنین سوفیا کاپولا جایزه هیات رییسه را دریافت کردِ.

ورایتی