هنروتجربه: آوا کاهن منتقد فیلم فرانسوی به عنوان مدیر هنری جدید هفته منتقدان «کن» معرفی شد.
به گزلرش سایت هنروتجربه، خبرگزاری صبا به نقل از اسکرین دیلی، خبر داد «آوا کاهن» منتقد فیلم فرانسوی، مدیر هنری جدید هفته منتقدان «کن» شد.کاهن جانشین چارلز تسون می شود که قرار است پس از پایان شصتمین دوره هفته منتقدان «کن» از این سمت کنار برود.

طبق مقررات هفته منتقدان «کن»، مدیر هنری حداکثر می تواند سه دوره سه ساله در این سمت قرار گیرد. تسون البته برای مدیریت شصتمین دوره یک دوره بیشتر در جایگاه مدیر هنری باقی ماند.