هنروتجربه: سایت هنروتجربه در رویکرد تازه خود قصد دارد به شکل هفتگی به کتاب های سینمایی بپردازد

به گزارش سایت هنروتجربه، در این رویکرد ضمن معرفی و نقد و بررسی کتاب های سینمایی، به گفتگو با نویسندگان و مترجمان کتاب های سینمایی به ویژه کتاب های تازه منتشر شده و چاپ اول پرداخته می شود.

با توجه به اهمیت سواد سینمایی و دانش نظری در سینمای امروز، همچنین رشد و توسعه مطالعات بین رشته ای سینما، تلاش می شود تا کتاب های مرتبط با سینما در حوزه های مختلف هنر و علوم انسانی مورد توجه قرار بگیرد.