هنروتجربه-منوچهر دین پرست: موضوع مرگ جانمایه بسیاری از فیلمهاست و هر کسی سعی می کند با هدف قرار دادن مرگ، دوگانه حذف و زیستن را در بطن فیلم قرار دهد. کارگردان فیلم وقتی پروانه شدم با چنین نگرشی این فیلم را بر همین اساس فراهم کرده است. زنی که به واسطه یک اتفاق همسرش را از دست می دهد و سعی می کند زندگی را در نبود او و اینکه او در قتل شوهرش چندان دخیل نبوده، شاید ساده ترین تعریفی باشد که بتوان از فیلم ارائه کرد. اما کارگردان سعی کرد تا با ایجاد دوگانگی فضای فیلم را به سوی معانی سوق دهد که هر یک می تواند تاویلهای جداگانه ای را داشته باشد. اما باید پذیرفت که کلیت فیلم با فضایی معماگونه مخاطب را به سوی روابط بغرنج یک خانواده پیش می برد تا جایی که زن با کشمکشی که با شوهرش داشته او را می کشد.

قتلی که در فیلم رخ می دهد از جنس قتهای اتفاقی است که می توان با قاتل احساس همدری و همراهی هم کرد. شاید برانگیختن عواطف و احساسات مخاطب در گام نخست قرار دادن ما در بن بستی عاطفی باشد اما بی ثباتی که در فیلم می بینیم ما را از این وضعیت رها می کند و به سوی فضایی می رویم که واقعیت اجتماعی خود را در آن به تماشا نشست. بازنمایی این واقعیت نشان از وضعیتی دارد که یک زن بدون شوهر در چه اتمسفری حضور دارد و سنگینی آن را چندان متزلزل و شکننده نمی توان دید. از سوی دیگر این فیلم سعی می کند رویاهای زنی بی پناه را به نمایش در آورد. زنی که شوهرش را از دست داده و تنها فرزندش او را در این اتفاق گناه کار می داند. اما او درک درستی از واقعیت ندارد. احساس عاطفی او نشان می دهد که وضعیت پیچیده ای که او در آن قرار دارد چندان قابل هضم نیست. بر این اساس ما با موقعیتی اخلاقی در فیلم مواجه هستیم که می توانیم کنش زن را در قبال مرگ شوهرش و فرزندش و صحنه سازی های او داوری کنیم.

فضای فیلم آکنده از صحنه های دراماتیکی است که می توانیم نسبت به آن تلقی رازآمیز و هراس انگیز داشته باشیم. شاید هراس ما باعث شود که نظام اخلاقی که در فیلم شاهد آن هستیم فرو نریزد. اگرچه در سکانسهای مختلف فیلم به گونه ای روایت شده که معمای آن را بتوانیم تجربه کنیم. گویی روایت فیلم به گونه ای بازنمایی شده که پاره های مهم و کلیدی آن را بتوانیم بفهمیم و از درک آن عاجز نمانیم. بر اساس آنچه که گفته شد فیلم روایتی از یک حادثه ای می دهد که ما با آن همراهی می کنیم و می دانیم که در لحظات پایانی فیلم وقتی که زن از اینکه چندبار از شوهرش کتک خورده اما هنوز او را دوست دارد این معنای دوست داشتن در چه چارچوبی است و چگونه مفاهیم را فرو می ریزد.