هنروتجربه- فریبا اشویی: سینما به‌عنوان‌ یک‌ پدیده‌ نوین‌ می‌تواند در بازتاب‌ فولکلور ،نقش‌ اساسی‌ و مهمی‌ را ایفانماید. در فرهنگ‌ عامه‌ ایران‌، قبل‌ از آمدن‌ سینما و جا افتادن‌ آن‌ درمیان مردم، گونه‌ای‌ از ابزار هنری در بین‌ مردم‌ جاری‌ بود که‌ درزمان خود  شهرفرنگش می‌نامیدند.فیلم پوست برای مخاطبین فیلم ،حکم همان شهر فرنگی  راداردکه روزگاری آن راازدریچه گرد جعبه ای چهار گوش تعقیب می کردند. درآن زمان انتخاب‌ و ترتیب‌ آمدن‌ عکس‌ها ی شهر فرهنگ بستگی‌ به‌ ذوق‌ مرد «شهرفرنگی‌»  و ذهن‌ داستان‌پرداز او داشت‌.داستان پردازی ، افسانه‌سرایی و قصه‌گویی از سنن دیرباز ایرانیان است.

ردپای افسانه و داستان  را بیشتر باید درمیان روستاییان ایران که خاصه بخش عظیمی از ارکان بنیادی فولکلور، نزد آنان است جُست.داستان پرداز فیلم پوست ،  عاشیق  است که به مدد شعر وزبان شیرین ترکی  داستان فیلم را برای مخاطبین آن بازگو می کند .ایران به لحاظ قدمت تاریخی وتنوع جغرافیا ، آداب و رسوم و عقاید متنوعی دارد . باورهای عامیانه غنی  راهم می توان در میان همین رسوم وعقاید پیدا کرد. داستان جن و پری هم که  بخش بزرگی از باورهای مردم و سرگرمی های شبهای دراز زمستانشان به آن گره خورده ،جدای از این باورهای غنی نیستند .در کنار آن ، ترانه های عاشقانه بومی( عشق مارال وآراز) هم بخش جدایی ناپذیر  فرهنگ عامه این سرزمین هستند که یادآور اندوه و امید و رنج و شادی یک تیره و تبار و گروه اند.فیلم پوست، پی رنگ اصلی اش رابرهمین فرهنگ غنی  استوار کرده وضمن مرور داستان جدایی دو دلداده ، تِم داستانش رانیز به اثرات طلسم وجادو وجن وپری بر زندگی مردم اختصاص داده است.طلسم وجادو واساسا موضوعاتی از این قسم، که گاها آلوده به خرافات واضافات هم هستند ؛ خودشان به نوبه خود می توانند به  نوعی عبور از تابوهای عقیدتی ومذهبی  یک مردم هم  تلقی  شوند . پرداخت موضوعاتی از این دست برای یک فیلمساز می تواند   پُراز ریسک وخطر باشد که اگر لغزشی دراین راستا صورت پذیرد تبعات آن به اشکال مختلف بر صورت وسیرت  جامعه بی اثر نخواهد بود.پوست اما بخوبی از پس موضوع اصلی(درام عاشقانه) و عناصر سازنده روایتش(درام) برآمده  است.داستان پوست از آتش شروع (اوج درام)وبه آن ختم (فرود درام)می شود.پوست( تحفه آراز برای مارال) دلیلی است برای رجعت آراز به  عوامل باز دارنده  عاشقی.عواملی چون: مادر وطلسم هایش(نقطه عطف اول) و یا برادر دوچهره سید(نقطه عطف دوم)که راه شهود و دریافت آگاهی را برای اوهموار می سازند.

عنصرپوست اما خودش مهم ترین عنصر چالشی درام است و ارکان قصه اعم از موضوع وقهرمانان آن به این عنصر متصل هستند.مهم ترین کاربرد معنایی پوست  دراین روایت ، خاصیت پوشانندگی آن است که علاوه بر صورت ظاهر افراد ، بر حقایق جاری میان آنان نیز پوشش می شود. مخاطب هم دراین هنگامه  دعوت می شود تا دردل یک افسانه قدیمی، مرزهای باریک میان حکایت و حقیقت پنهان در پس آن را شهود ودریافت نماید.موسیقی فیلم جزءموثرترین عناصر  درام است وتماما در خدمت موتیف های ناب تصویری ان بوده است.