هنروتجربه: ششمین پنجشنبه های «دشت خاموش» شب گذشته ۴ آذرماه با حضور جمعی از منتقدان  در سینما فرهنگ برگزار شد.