هنروتجربه: اکران بسته فیلم «پنج‌گانِ کوتاه» در استان خراسان رضوی و در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت‌حیدریه، سرخس، قوچان و مشهد با استقبال مخاطبین روبه‌رو شد.