هنروتجربه: آیین دیدار بسته فیلم کوتاه «چهارراه» روز دوشنبه ۲۷ دی ماه در موزه سینما برگزار شد.