پردیس سینمایی اکومال استان البرز  دارای ششسالن و ۹۳۰ صندلی است که به تفکیک سالن یک ۴۹۲ صندلی، سالن دو ۸۳ صندلی، سالن سه ۹۵ صندلی، سالن چهار ۹۵ صندلی، سالن پنج ۴۲ صندلی و سالن شش ۱۲۳ صندلی دارد.

برچسب‌ها: