اولین سالن اختصاصی سینمای هنروتجربه در مجموعه سینمایی فرهنگ تهران از ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ آغاز به کار کرد.

Zargandeh, Tehran