سینما کاپری . پردیس کاپری دارای دو سالن سینما، مجموعا به ظرفیت ۴۲۱ نفر، در طبقه چهارم مجتمع کاپری است.