پردیس سینمایی عصر جدید گرگان  دارای ۵ سالن نمایش ۲۸نفره تا ۲۸۰نفره است. این سالن سال ۱۳۹۹ بازسازی و تجهیز شد.