چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویرمشاهده در سایز اصلی